View Journal

Jurnal Akidah dan Pemikiran Islam

OVERVIEW:

E-ISSN: -

Print ISSN: 1511-8819

Website: http://e-journal.um.edu.my/publish/AfkarAfkar adalah jurnal tahunan antarabangsa yang dinilai, diterbitkan oleh Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur. Ia menerbitkan makalah dan kajian ilmiah berkaitan Akidah dan Pemikiran Islam merangkumi bidang kalam, falsafah, tasawwuf, perbandingan agama, mantik dan pemikiran Islam di Alam Melayu dalam Bahasa Melayu, Inggeris dan Arab.

Afkar is an international peer reviewed journal published annually by the Department of `Aqidah and Islamic Thought, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, Kuala Lumpur. It publishes articles and research papers concerning `aqidah and Islamic thought, particularly Kalam, philosophy, Tasawwuf, comparative religions, logic and Islamic thought in the Malay World in Malay, English and Arabic.

مجلة أفكار هي مجلة علمية عالمية محكمة سنوية تصدرها قسم العقيدة والفكر الإسلامي بأكاديمية الدراسات الإسلامية، جامعة ملايا بكوالا لمبور. تنشر المجلة المقالات والدراسات العلمية المتخصصة بالماليزية والإنجليزية والعربية في مجالات المتعلقة بالعقيدة والفكر الإسلامي خاصة في علم الكلام والفلسفة والتصوف ومقارنة الأديان ومنطق، كما تهتم أيضا بقضايا المتعلقة بالفكر الإسلامي بالعالم الملايوية.
EDITORIAL INFORMATION:

Editor-in-Chief : Che Zarrina Sa`ari

Editorial Board :
Manager
Mohd Khairul Naim Che Nordin

Editorial Board
Mohamad Kamil Hj Ab Majid
Mohd Fakhrudin Abdul Mukti
Mohd Fauzi Hamat
Khadijah Mohd Khambali @ Hambali
Wan Suhaimi Wan Abdullah
Wan Adli Wan Ramli

Co-Editorial Board
Zakaria Stapa - Universiti Kebangsaan Malaysia
Idris Zakaria - Universiti Kebangsaan Malaysia
Mohd Nasir Omar - Universiti Kebangsaan Malaysia
Baharuddin Ahmad - Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
Muhammad Zainiy Uthman - Universiti Teknologi Malaysia
Yasien Mohamed - Universiti Western Cape, Afrika Selatan
Ibrahim Abu Bakar - Universiti Kebangsaan Malaysia
Adi Setia Muhammad Dom - Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
Mohd Zaidi Ismail - Institut Kefahaman Islam Malaysia
Mohd Sani Badron - Institut Kefahaman Islam Malaysia
Abdulhakeem Yousuf Al-Khelaifi - Qatar University
Edward R. Moad Qatar University -
Muhammad Rifa`i Muhammad Amin - Qatar University
S.S. Scatolini Apostolo Abdulsalam - International University College Leuven, Belgium

Advisory Board
Osman Bakar - International Institute of Advance Islamic Studies Malaysia
Wan Mohd Nor Wan Daud - Universiti Teknologi Malaysia
Mohd Kamal Hassan - Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
Hasan Mahmud `Abd al-Latiff al-Shafe`i - Universiti Kaherah, Kaherah
Ahmad Muhammad al-Tayyib - Universiti Al-Azhar, Kaherah
Seyyed Hossein Nasr - Universiti George Washington, Washington D.C.
Hamed Taher - Universiti Kaherah, Kaherah
Alparslan Acikgenc - Fatih University, Istanbul
Bannacer el Bouazzati - Mohamed V University, Rabat
Mehdi Mohaghegh - Tehran University, Tehran
Roshdi Rashed - Centre d’Histoire des Sciences et des Philosophies Arabes et Mediavales, CNRS, Paris
`Ali Jum`at - Universiti Al-Azhar, Kaherah
Abdel Hamid Madkour - Universiti Kaherah, Kaherah
Dee Muhammad Muhammad - Qatar UniversitySUBMISSION GUIDELINES :

a) Artikel hendaklah dalam bidang akidah dan pemikiran Islam, merangkumi bidang-bidang kalam, falsafah, tasawwuf, perbandingan agama, mantik, firaq dan aliran-aliran pemikiran serta pemikiran Islam di Alam Melayu.
b) Artikel hendaklah merupakan karya ilmiah asli atau terjemahan pengarang yang belum diterbitkan di dalam mana-mana jurnal tempatan atau antarabangsa.
c) Artikel hendaklah tidak melebihi 6000 patah perkataan atau 30 halaman yang telah siap ditaip pada kertas A4 (langkau dua). Artikel-artikel pendek juga dialu-alukan.
d) Satu salinan artikel bercetak dan satu salinan elektronik diperlukan dan ia tidak akan dikembalikan sama ada diterbitkan oleh jurnal ataupun tidak.
e) Karya-karya yang dikirimkan hendaklah disertakan dengan abstrak ringkas yang tidak melebihi 200 patah perkataan dalam bahasa Melayu dan Inggeris. Ini di samping senarai kata kunci (Melayu) dan keywords (Inggeris) bagi artikel berkenaan tidak melebihi 10 perkataan serta satu senarai bibliografi lengkap.
f) Metodologi penulisan hendaklah berdasarkan metodologi penulisan ilmiah. Nota kaki hendaklah dinomborkan sewajarnya dan diletakkan di bahagian bawah halaman berkaitan.
g) Transliterasi hendaklah ditulis dengan lengkap mengikut kaedah yang dikemukakan di dalam jurnal.
h) Karya-karya yang dikirim akan dinilai oleh sekurang-kurangnya seorang sidang pengarang atau sidang pengarang bersekutu sebelum diterbitkan.
i) Artikel yang diterbitkan tidak semestinya mewakili pandangan jurnal dan Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam. Para penulis bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pandangan dan artikelnya.
j) Hak cipta artikel yang diterbitkan adalah menjadikan hak cipta Jurnal Afkar. Walau bagaimanapun, artikel-artikel tersebut boleh diulangterbit dengan syarat menyatakan secara jelas penghargaan dan maklumat bahawa ianya telah diterbitkan sebelum itu dalam jurnal Afkar.
k) Penyumbang artikel akan dihadiahkan dua (2) naskhah jurnal Afkar yang diterbitkan.


a) The journal publishes articles in Islamic theology (`aqidah) and Islamic thought which includes kalam, philosophy, mysticism (tasawwuf), comparative religions, logic, Islamic sects (firaq) and schools of thought, as well as Islamic thought in the Malay world.
b) It publishes unpublished original research articles and the Malay translation of any related published article of other languages.
c) The article must not exceed 30 pages typed in double spacing. The shorter articles are also welcome.
d) The contributor must submit both hard and soft copy of the article and it is not returnable, whether it is accepted for publication or not.
e) All contribution must have a brief English and Malay abstract about 200 words, together with the Malay and English keywords not more than 10 words. It also required a list of bibliography. For the non-Malay writers, the journal will translate their abstract into Malay.
f) The methodology of writing must be of an academic writing and the footnote must be written properly.
g) The transliteration must be properly written based on the method used by the journal.
h) Every article contributed will be reviewed at least by one reviewer from our editors or co-editors. The journal, due to certain occasions, has a right to sent it to the outside reviewer.
i) All articles published in the journal are not necessarily represented the idea of Afkar, neither of the Department. The writer is fully responsible of his views and article.
j) The copyright of the article published in the journal belongs to the journal. It can be reprinted with a proper acknowledgement that it was published in Afkar.
k) All contributors will receive two (2) copies of the journal.

Login(Forgot Username/Password)


 
 
Total Articles by Journals